Ora King Salmon Crudo, Togarashi, Pistachio Oil & Lime